Sa storia


Speaker Piero Marcialis

Unu de is prus mannus filosofus franzesus J. J. Rousseau, in su Discursu subra s'origini de s'ineguaglianza in mesu de is ominis affirmat chi sa propiedadi no esistit puita candu nasceus dognunu tenit cantu a is atrus: nudda. E duncas tottus seus meris de tottu. Su primu chi at tentu s'idea de serrai un'arrogu de terra cun d'unu muru o in atra manera est  istetiu su fundadori de sa civiltadi moderna.
Aicci podeus nai chi in Sardigna sa civiltadi moderna nascit candu, in su 1820, is Piemontesus ant fattu s'Edittu de is crasuris.
S'idea no fiat originali. Giai in sa Gran Bretagna in su 1660 ant fattu una lei (Enclotures Acts)  chi permittiat a sa genti chi boliat  traballai sa  terra de dda serrai e aicci si faėant meris de  una propiedadi e dda podiant traballai comenti boliant. In Inghilterra, cun custa lei, est nascia sa rivoluzioni industriali e a pagu a pagu tottu su continenti europeu at cuminzau a cambiai is tennicas e is modus de produi.

In s'isula nostra eus biviu mali custa lei, intantu ca is meris chi tenestis giai si funt arricchius prus de prima e in prus ca is poburus de dogna bidda, chi finzas a inzaras teniant sa possibilidadi de pasci is brebeis e de circai sa linna in cussas terras, si funt agattaus senza 'e medius po bivi.
Is sartus de dogna bidda ant cambiau de aspettu cun murus de perda a siccu o cun filaris de figumoru o cun canalis, signalis po nai: custu de immoi in nantis est cosa mia.
Sa storia chi istudiaus in sa scola italiana no chistionat mai de totu su chi eus passau in s'isula nostra po custa lei, ma in sa memoria de sa genti atturat firma una cuatretta de su poeta de Macomer Melchiorre Murenu. Su poeta, intendendi is sonus de sa genti chi  serrāda is terras de bidda sua, at cantau:

Tancas serradas a muru

fattas a s'afferra afferra

e si su chelu fit terra

l'aėan serradu puru.


S'economia de su Campidanu, basāda in s'agricoltura de su lori e de bingias, de su pastorėu de brebeis e de baccas e proccus, tenėat giai unu sistema sperimentau in seculus de storia. Sa partecipazioni de tottu sa comunidadi in sa propiedadi de is cussorgias si podit paragonai a una forma de comunismu.
Podit essi chi cussa organizzazioni comunitaria benessit de su tempus de sa civiltadi nuragica. S'organizzazioni soziali, de is biddas accant'e Casteddu, manteniat is formas connotas in s'epoca de Marianu Quartu e d’Eleonora d'Arborea. Sa divisioni in classis, in basi a una gerarchia, si strutturat in Campidanu in s'epoca de is Catalanus chi portant in s'isula su feudalesimu comenti cuncettu de propiedadi.
Māncant documentus po podi chistionai de comenti su populu sardu at bėviu su cambiamentu de sa struttura soziali a partiri de su 1326. Sa storia, candu chistionat de nosu sardus, chistionat de is fattus de is mannus e no de comenti biviat sa genti tottu.
Po connosci sa reazioni, de su populu de su Campidanu a is cambiamentus economicus e sozialis, depeus arribai a Ciccheddu Olata de Quartucciu (1763-1833) chi in su 1787 at cantau:

Sterrėna

Torrāda

A   Arremundu Corona

      E'         B'

B   su majori capu

Si bivėasta scapu

C   est personi capaci

     D'      C'     A'

D   ma tui d'odiāsta

portāsta faci bona.

E   ca mali ddi bolėasta


No scieus cali effettu ant fattu is cantādas de Olata in mesu de sa genti chi dd'ascurtāda. In atrus logus po cantādas comenti custa ant fattu rivoluzionis, ca su poeta, narat Rousseau depit spingi sa genti a bogai a pillu sa dignidadi de omini. Ma in logu nostru sa cantāda est sceti folklori.